Dagsorden for årsmøtet (dagsorden hentet fra vedtekter)


Godkjennelse av innkalling og saksliste

Eventuelt valg av

Dirigent

Protokollsekretær

To representanter til å underskrive protokollen

Tellekomité

Årsmelding for siste år

Regnskap for siste år

Årsplan for inneværende år

Innkomne saker

Budsjett for inneværende år

Valg av styre: Valg av styre bestående av minimum 3 medlemmer og minimum 1 varamedlem

Andre valg:

Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomitéen velges utenom styret

En person til å revidere regnskapet (ivaretas av revisjonsfirma)

Representanter til fylkeslagets årsmøte (3 fra Vefsn, kan også velge inn vara)